POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO HIREE

Serwis internetowy www.hiree.app, zwany dalej Serwisem, prowadzony przez Hiree Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Będzińska 5/8, 31-403 Kraków, zapewnia swoim Użytkownikom zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Serwisu, będącym Kandydatami i Pracodawcami, którzy korzystają z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, bezpieczeństwo świadczonych Usług, w rozumieniu definicji zawartej w Regulaminie Serwisu. Informacje przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie z użyciem nowoczesnych technologii i są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami bezpieczeństwa, jak również zasadami poufności.

Wdrożenie specjalnych procedur pozwala zapewnić maksymalny poziom ochrony Użytkowników w zakresie wykorzystywania i przetwarzania ich danych osobowych, w wyniku czego zapewnione jest zarówno bezpieczeństwo jak i ochrona tworzonych kont i profili.

Stosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wdrożone procedury mają służyć zapewnieniu kontroli nad prawidłowością przetwarzania i ochrony danych osobowych, ich poufności, integralności i dostępności, jak również odporności systemów i usług przetwarzania, w tym przywrócenia dostępności danych osobowych w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych, podstaw prawnych, jak również odnoszące się do przysługujących Użytkownikom praw i obowiązków.

I. Informacje ogólne.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, czyli podmiotem decydującym o tym, jak są wykorzystywane dane osobowe – jest Hiree Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Będzińska ⅝, 31-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000844894, NIP: 6762581458, REGON: 386247313, zwana dalej Hiree.

 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: [email protected]

 3. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są chronione i przetwarzane na zasadach określonych w:

  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO;

  2. Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm), dalej jako UODO;

  3. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.), dalej jako UŚUDE;

  4. Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.), dalej jako PT;

 4. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym dla obsługi Serwisu oraz zawierania Umów na świadczenie Usług drogą elektroniczną. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest elementem obligatoryjnym, jednakże w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, stosownie do zapisów RODO, UŚUDE oraz PT, możliwym będzie informowanie go na bieżąco o aktualnej ofercie, dedykowanych rabatach, promocjach i kampaniach marketingowych.

 5. Obowiązkiem Użytkownika Serwisu jest zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Użytkowanie Serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności oraz brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do jej postanowień.

II. Podstawowe zasady, prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

 1. Serwis przeznaczony jest dla jego Użytkowników i w zakresie świadczenia Usług płatnych nie ma charakteru strony publicznej, co oznacza, iż wszelkie świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi płatne, nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), wobec czego konsument korzysta z Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 2. Z Serwisu nie mogą korzystać dzieci, rozumiane jako osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, dlatego też w przypadku ustalenia przez Hiree okoliczności mogących świadczyć o podawaniu danych dzieci, Hiree natychmiast usunie wszelkie dane osobowe w tym zakresie.

 3. Użytkownik ma prawo do kopiowania, posiadania, rozpowszechniania i przetwarzania danych zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku prywatnego i zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

 4. Zabronione jest publiczne rozpowszechnianie danych znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody Hiree, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Serwisu.

 5. Zabrania się korzystania z Serwisu przy użyciu programów do masowego pobierania plików (tzw. pająków internetowych, botów), jak również jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji w strukturę Serwisu, zgodnie z zasadami i zakazami określonymi szczegółowo w Regulaminie Serwisu.

 6. Zabrania się udostępniania jakichkolwiek danych używanych do logowania się do Konta Pracodawcy w Serwisie m.in. Loginu czy Hasła lub też wykorzystywanych w aplikacji HireeApp.

 7. Zabrania się posługiwania nazwą i marką Hiree.

 8. Dopuszcza się rozpowszechnianie informacji o Usługach świadczonych przez Hiree bez pisemnej zgody Hiree, wyłącznie w sposób wskazany w Regulaminie Serwisu oraz niekolidujący z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:

  1. W celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz w celu realizacji Umowy na świadczenie takich Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w sposób następujący:

   1. Niektóre świadczone Usługi bezpłatne w rozumieniu Regulaminu Serwisu, jak np. przeglądanie jego treści czy korzystanie z bloga nie wymagają podania danych osobowych;

   2. Inne świadczone Usługi bezpłatne, takie jak newsletter mogą być realizowane po podaniu takich danych jak: adres e-mail;

   3. Rejestracja Konta Pracodawcy jako Usługa bezpłatna będzie możliwa po podaniu wskazanych w formularzu rejestracyjnym, niezbędnych danych do założenia i obsługi Konta Pracodawcy;

   4. Usługa tworzenia Profilu Kandydata, prezentacje rekrutacyjne i nagroda jako Usługa bezpłatna wymaga podania danych niezbędnych do wypełnienia wszystkich wskazanych pól formularza rejestracyjnego, natomiast po uzyskaniu zatrudnienia u Pracodawcy dopasowanym do Kandydata za pośrednictwem Serwisu, celem wypłaty nagrody i wystawienia wymaganych prawem dokumentów rozliczeniowych – numeru konta bankowego, adresu zamieszkania i numeru PESEL.

   5. Przy świadczeniu Usługi płatnej JobMatch wymagane jest podanie szerszego zakresu danych przez Pracodawcę wskazanego w poszczególnych polach formularza rejestracyjnego, formularza oferty pracy, jak również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT za zakupioną Usługę, w szczególności adresu siedziby, numeru identyfikacji podatkowej (NIP lub VAT) oraz kraju siedziby.

  2. W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Hiree wynikających z przepisów ustaw podatkowych i odnoszących się do obowiązków kontrolnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. W celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z rozpatrywaniem reklamacji, bieżącym kontaktem z Użytkownikiem, udzielaniem odpowiedzi na przesyłane zapytania oraz w celach związanych z prawidłową obsługą i zabezpieczeniem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. W celach związanych z przesyłaniem informacji marketingowych oraz wymianą informacji poprzez przygotowywane ankiety oceniające obsługę i jakość świadczonych Usług na rzecz Użytkowników, będących prawnie uzasadnionymi interesami Hiree (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. W celach związanych z ewentualną koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia Umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną czy też współpracą z wywiadowniami gospodarczymi dotyczącą weryfikacji wiarygodności i wypłacalności Pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. Na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. Dane osobowe pracowników, współpracowników i przedstawicieli Pracodawcy będą przetwarzane w zakresie przekazanym przez Pracodawcę dla celów bieżącego kontaktu w ramach zawartych Umów i prawidłowej realizacji przez Hiree poszczególnych elementów świadczonych Usług, jak np. dane rekruterów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Hiree w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Obowiązki informacyjne w stosunku do tych osób spoczywające na Hiree Pracodawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z zapisami Regulaminu Serwisu.

 3. Podane dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania Umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu Umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do obowiązków archiwizacyjnych oraz czynności podejmowanych przez organy kontrolne.

 4. Poza danymi osobowymi Serwis zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych adresów IP urządzeń Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies dla celów wykonywania analiz statystycznych oraz związanych z prawidłowym działaniem Serwisu i dostosowywaniem jego funkcjonalności do preferencji Użytkowników.

IV. Przekazywanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników Hiree w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być ponadto udostępniane w szczególności następującym kategoriom odbiorców:

  1. Kandydatom lub potencjalnym Pracodawcom w ramach funkcjonalności dopasowania oferty pracy do profilu Kandydata;

  2. Podmiotom współpracującym z Hiree, gdy podstawą przekazania danych będzie umowa powierzenia przetwarzania danych, w tym w szczególności firmom informatycznym dostarczającym infrastrukturę techniczną, oprogramowanie oraz wsparcie techniczne, firmom marketingowym obsługującym przesyłanie ofert, biurom księgowym i podatkowym, kancelariom prawnym i windykacyjnym, wywiadowniom gospodarczym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne, utylizacji dokumentacji i sprzętu technicznego oraz innym podwykonawcom świadczonych Usług w ramach Serwisu, a także firmom kurierskim;

  3. Bankom, instytucjom płatniczym w zakresie przyjmowania, dokonywania i rozliczania płatności bezgotówkowych – zapłaty za Usługę płatną lub wypłaty nagrody;

  4. Operatorom pocztowym.

 3. Dane Użytkownika mogą być także przekazywane organom państwowym, w tym organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne i innym uprawnionym organom – na ich żądanie i tylko w zakresie wskazanym przez przepisy prawa.

 4. Aktualna lista podmiotów przetwarzających, którym Hiree będzie powierzał dane osobowe Użytkowników wraz z zakresem świadczonych przez nie usług, znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki prywatności.

V. Prawa przysługujące Użytkownikom w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.

 1. Użytkownikowi jak również reprezentantom, przedstawicielom, pracownikom i współpracownikom Pracodawcy przysługuje:

  1. prawo dostępu do treści podanych danych, prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia lub modyfikacji;

  2. prawo do otrzymania kopii posiadanych przez Hiree danych, jak również prawo ich przeniesienia do innego podmiotu w odpowiedniej ustrukturyzowanej formie, przy założeniu technicznych możliwości takiej operacji;

  3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym związanego z marketingiem bezpośrednim lub archiwizacją, ze względu na szczególną sytuację Użytkownika, chyba że dalsze przetwarzanie danych przez Hiree będzie niezbędne ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo ochronę interesów, praw i wolności Użytkownika;

  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, nieobejmujące jednakże ich przechowywania;

  5. prawo usunięcia danych, nie mające jednak zastosowania w przypadkach, gdy Hiree jest zobowiązany do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne do dochodzenia i obrony roszczeń;

  6. prawo odwołania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z założeniem legalności dotychczasowego przetwarzania danych;

  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; Polska, w sytuacji uznania, iż Hiree naruszył przepisy prawa ochrony danych osobowych.

 2. Wskazane powyżej prawa Użytkownika mogą podlegać ograniczeniom lub wyłączeniom na podstawie przepisów szczególnych RODO.

 3. Wszelkie przysługujące Użytkownikowi prawa może on zrealizować za pośrednictwem stosownego zgłoszenia przesłanego do Hiree na adres e-mail: [email protected]

VI. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 1. Dane osobowe Kandydata podlegają profilowaniu poprzez konstruowanie w Serwisie Profilu Kandydata. Profilowanie polega także na zastosowaniu dedykowanego algorytmu łączącego i dopasowującego stworzony przez Kandydata profil do opisu zaprezentowanej przez potencjalnego Pracodawcę oferty pracy. Na podstawie profilowania nie zostają jednakże podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje wpływające na prawa lub obowiązki, gdyż to Kandydat lub Pracodawca podejmują indywidualne decyzje w kontekście prowadzenia dalszego procesu rekrutacyjnego.

 2. Niezależnie od powyższego Hiree może przeprowadzać analizę zachowań i preferencji Użytkownika poprzez profilowanie w celu dostosowania oferty i działań marketingowych do jego zainteresowań i preferencji. Hiree może podejmować niektóre decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) – to jest np. przy przyznaniu rabatów, bonusów lub zakwalifikowania do uczestnictwa w dedykowanych programach. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw i nie podlegać takim decyzjom, co jednak może wiązać się z brakiem możliwości udziału w promocjach, konkursach czy programach organizowanych przez Hiree. Podstawą prawną dla prowadzenia takich działań jest uzasadniony interes Hiree (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

VII. Bezpieczeństwo połączeń online oraz aplikacji HireeApp.

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa połączeń online Hiree stosuje szereg zabezpieczeń, które pozwalają na bezpieczne korzystanie przez Użytkowników z Serwisu.

 2. Podstawowym zabezpieczeniem połączeń online jest kodowanie w systemie SSL. Polega ono na asymetrycznym szyfrowaniu informacji przekazywanych przez Użytkownika, co uniemożliwia podgląd treści w sieci.

 3. Przekazywanie informacji i dokumentów zawierających dane osobowe za pośrednictwem Serwisu odbywa się w sposób zaszyfrowany przy wykorzystaniu bezpiecznego protokołu SSL.

 4. Zaleca się, aby Użytkownik przesyłał wszelkie informacje i dane jedynie za pośrednictwem Konta Pracodawcy lub Profilu Kandydata. W przypadku przesyłania jakichkolwiek danych na adres e-mail Hiree, dane te winny być odpowiednio zaszyfrowane, a Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przesyłanych danych tą drogą.

 5. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników korzystających z Serwisu oraz zapewnienia ochrony przed niepowołanym dostępem do Serwisu oraz Konta Pracodawcy lub Profilu Kandydata w przypadku braku aktywności zalogowanego Użytkownika system dokona (po upływie określonego czasu) automatycznego wylogowania z Serwisu.

 6. Serwer zabezpieczony został poprzez zastosowanie szeregu mechanizmów ochrony logicznej, technicznej, fizycznej i organizacyjnej, zabezpieczających dane przed atakami zewnętrznymi lub utratą źródła prądu, natomiast na urządzeniach wykorzystywanych przez pracowników i współpracowników Hiree zastosowano programy antywirusowe i antywłamaniowe.

 7. Wszelkie przypadki udostępnienia danych, w tym danych do Konta Pracodawcy lub Profilu Kandydata, przez Użytkowników osobom trzecim, dokonywane są na ich własną odpowiedzialność i ryzyko, co może uniemożliwiać odpowiednią reakcję ze strony Hiree.

 8. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych skutkującego naruszeniem praw lub wolności Użytkowników, Hiree zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie Użytkowników oraz właściwego organu nadzorczego.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Serwis stanowi wyłączną własność Hiree, któremu przysługują wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej, w szczególności osobiste i majątkowe prawa autorskie.

 2. Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona w języku polskim. W przypadku tłumaczeń Polityki prywatności na inne języki oraz ewentualnych nieścisłości lub niejasności, wiążącą wersją Polityki prywatności jest zawsze wersja w języku polskim.

 3. Hiree zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w postanowieniach Polityki prywatności w wypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowszych technologii wymagających zmiany tychże postanowień oraz w wypadku zmiany zasad świadczenia Usług przez Hiree poprzez modyfikację zapisów Regulaminu Serwisu.

 4. Wszelkie załączniki do niniejszej Polityki prywatności stanowią jej integralną część. Zmiana treści załączników spowodowana koniecznością dostosowania działalności Serwisu do aktualnych wymogów technicznych i organizacyjnych nie będzie stanowić zmiany Polityki prywatności.

 5. Wszelkie informacje o zmianach w Polityce prywatności zamieszczane będą na Stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie od dnia ich opublikowania.